ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอมรสิริสามัคคี ตั้งอยู่เลขที่ 142 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2482 เดิมใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านคู 6 (วัดอีสาน) “ โดยมีนายพรม มั่งไธสง เป็นครูใหญ่คนแรก ใช้ศาลาวัดอมราวาสเป็นสถานที่เล่าเรียน เปิดทำการสอนตามหลักสุตรกระทรวงศึกษาธิการวันที่ 1 มีนาคม 2501 ย้ายจากศาลาวัดอมราวาสมาปลูกสร้างในที่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนใน ปัจจุบันเป็นเอกเทศถาวร โดยตั้งอยู่บ้านบง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดอมราวาส”เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 มีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวน 4 หมู่บ้านคือ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 1, บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2, บ้านบง หมู่ที่ 4, และบ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 25 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา
             ปี พ.ศ. 2515 เปิดขยายชั้นเรียนทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
             ปี พ.ศ. 2521 ยุบชั้นเรียนเปิดทำการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
            ปี พ.ศ. 2522 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ ชื่อ “ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี “
            ปี พ.ศ. 2524 เปิดขยายชั้นเรียน รับเด็กก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน ในชั้นเด็กเล็ก
            ปี พ.ศ. 2536 เปิดขยายชั้นเรียนตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            ปี พ.ศ. 2540 ขยายชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา รับเด็กอายุ 3 ปี เข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 ดำเนินการอยู่ได้ 1 ปีการศึกษา ทางราชการมีนโยบายสั่งให้ยกเลิกเพื่อให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
            ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอน 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 182 คน คณะครู 14 คน ครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 2 คน ครูธุรการ 1 คน โรงเรียนมีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง  อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  ส้วม 4 หลัง