คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ สุนนท์

นางพจนาถ แปไธสง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0857664457