กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิศิษฏ์ ไคลศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3