กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิศิษฏ์ ไคลศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ