กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิศิษฏ์ ไคลศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3