กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายหัสดิน เป็นนวล
ครู คศ.3

นางดวงรัตน์ ภูมิดง
ครูผู้ช่วย