ประถมศึกษา

นายสมพงษ์ หมวกไธสง

นางสมใจ กองชะนะ
ครู คศ.3

นางสมพวน หมวกไธสง