ประถมศึกษา

นายสมพงษ์ หมวกไธสง

เบอร์โทร : 0807209062

นางสมใจ กองชะนะ
ครู คศ.3

นางสมพวน หมวกไธสง