ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 7 6 13
อนุบาล 2 9 9 18
รวมอนุบาล 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 8 21
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 8 16
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 7 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 7 16
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 10 21
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 7 18
รวมประถมศึกษา 57 47 104
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 5 15
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 5 11
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 11 21
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 26 21 47
รวมทั้งสิ้น 99 83 182