กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภัทรพล ศรีอุตตมะโยธิน
ครูอัตราจ้าง