กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภัทรพล ศรีอุตตมะโยธิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสุทันต์ จันภักดี
ครู คศ.3