กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประวิทย์ ประเสริฐโส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายธนากร แปไธสง
ครู คศ.1