กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายพิพัฒน์พงษ์ หมวกไธสง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 085-4905774

นางขนิษฐา สิงห์ทอง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0818773214