ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเว็บไซต์

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. – 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อรองรับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (BIG DATA) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานของโรงเรียนทุก ๆ ด้าน ผ่านเว็บไซต์ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าไปดูกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนได้สะดวก จากการสำรวจปรากฏว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเว็บไซต์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยคณะวิทยากรประกอบด้วย นายพรสวัสดิ์  อาษากิจ นางสาวณัฐชยา  ลิไธสง  นายวุฒิภัทร  หาญนิธิภูวดล  นายหัสดิน  เป็นนวล  นายปัญญา  ลือโสภา  นายทรงศักดิ์  พัฒนแสง  นายภูวดล  จำปาศรี  นายปฐมพงษ์  อรุณโรจน์ และนายอนุชิต  หาญชนะ


ชมภาพกิจกรรมที่นี่

โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2562,18:23   อ่าน 216 ครั้ง