ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

Drug    =      ยาเสพติด

Abuse   =     การใช้ในทางที่ผิด 

Resistance    =   การต่อต้าน 

Education   =  การศึกษา การเรียนรู้

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกศิลปชัย พงศ์วัชรจินดา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนอมรสิริสามัคคีที่จบการศึกษา หลักสูตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
        โครงการครูแดร์ หรือ
D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ก่อตั้งโดยกรมตำรวจเมืองลอสแองเจลิส กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแองเจลิส เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง 

     ได้มีการนำเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ.2542 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ บช.ปส.เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการศึกษาและนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

     โครงการ D.A.R.E. มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด เน้นการใช้หลักการป้องกันและปราบปราม กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และใช้ปรัชญาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  พร้อมสร้างกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมได้ให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก

     ปัจจุบันทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนโครงการ D.A.R.E. ให้แพร่หลายไปในทุกพื้นที่ของสถานีตำรวจ  โดยมีการอบรมวิทยากรครูแดร์ เสริมสร้างความรู้ และสร้างครูแดร์รุ่นใหม่ ๆ   หลาย ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เริ่มให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกับโครง การนี้มากขึ้น

เนื้อหาและหลักสูตรของ D.A.R.E. นั้นจะมุ่งเน้นไปที่ 4 หลักใหญ่ๆ คือ

- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุราและยาเสพติด

- ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ

- ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน

- ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

     อย่างไรก็ตาม D.A.R.E. ก็ไม่ได้เป็นเพียงโครงการที่ให้ข้อมูลและทักษะแก่เด็กนักเรียนเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและความรุนแรงเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชนได้อีกด้วย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่