ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจทำให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อกำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียน ในการนี้ นางเสมอจิตต์  ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ออกมานิเทศ ติดตามที่โรงเรียนอมรสิริสามัคคี และออกติดตามการเรียนทางไกลของนักเรียนที่บ้าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,20:55   อ่าน 192 ครั้ง