ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการทำบุญ 9 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดทำโครงการทำบุญ 9 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563 ซึ่งได้จัดกิจกรรมเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ตามกรอบเกณฑ์อัตลักษณ์ ของโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งทางสำนักงานเขตฯได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ประกอบกับเป็นนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่มุ่งพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมของชาติไทย อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดพนะพุทธศาสนา โดยการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นหลักปฎิบัติในชีวิตประจำวัน ดังนั้นในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายวิทยา นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนาโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำหมู่บ้านในเขตบริการ รวมทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี ได้มาทำบุญที่วัดอมราวาส บ้านบง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และพระครูอมรบุญวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2563,11:29   อ่าน 100 ครั้ง